Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji,

przy współudziale Instytutu Kolejnictwa, Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Instytutu Tele-i Radiotechnicznego oraz Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej,

zorganizował i 28 listopada 2018 r. przeprowadził na terenie Instytutu Kolejnictwa VIII konferencję naukowo-techniczną poświęconą aktualnym zagadnieniom teleinformatyki „Wpływ bezprzewodowych technologii informatycznych na życie współczesnego człowieka”. Konferencja jest realizowana w ramach corocznych obchodów „Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego”.

Otwarcia konferencji dokonał Prezes Oddziału EIT SEP kol. mgr inż. Zbysław Antoni Kucza. Witając zebranych serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, a współorganizatorom – za zaangażowanie i aktywny udział w przygotowaniu konferencji. Gościem konferencji był Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak.

Zabierając głos dr inż. Piotr Szymczak podkreślił, że SEP jest najstarszym stowarzyszeniem wśród zrzeszonych w NOT i w 2019 r. obchodzić będzie 100-lecie swego istnienia, a konferencja odbywa się w przededniu III Kongresu Elektryki Polskiej. Podziękował Oddziałowi EIT i współorganizatorom za wysiłek organizacyjny wskazując, jak ważne dla Stowarzyszenia są tego typu przedsięwzięcia przyciągające licznych młodych pracowników nauki, studentów i uczniów kierunków studiów zawodowych związanych z teleinformatyką. Wprawdzie SEP jest najliczniejszym w NOT Stowarzyszeniem i liczy ponad 23000 członków, ale to przecież młodzież decydować będzie o jego przyszłości.

Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Massel wyraził zadowolenie, że już po raz kolejny Konferencja odbywa się na terenie Instytutu. Przypomniał, że Instytut jest od 1951 roku kontynuatorem działalności powstałego w 1923 r. Referatu doświadczalnego w resorcie Kolei żelaznych. Współczesna kolej jest przecież także nierozerwalnie związana z nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi, w tym – w ogromnej mierze – bezprzewodowymi.

Tradycyjnie już konferencja rozpoczęła się sesją okolicznościową, honorującą osiągnięcia wybitnych członków Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP.

Sesji przewodniczył kol. dr inż. Wojciech Kocańda, który w swoim wystąpieniu pt. ”Praca twórcza i działalność społeczna prof. dr. hab. inż. Bronisława Steca” podkreślił, że nie tylko nieprzeciętne dokonania naukowe i twórcze prof. Steca stały się postawą decyzji o Jego uhonorowaniu w czasie tej ważnej imprezy naukowo-technicznej, ale także fakt jubileuszu 80-lecia urodzin. Na zakończenie Prezes SEP kol. dr inż. Piotr Szymczak wraz z Prezesem Oddziału EIT kol. mgr. inż. Zbysławem Antonim Kuczą wręczyli Jubilatowi list gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów.

 
   

W drugiej części sesji prof. Stec podziękował za wyróżnienie oraz wygłosił bardzo interesujący referat pt. „Szumy jako sygnał i zakłócenie”.

W sesji plenarnej, której przewodniczył prof. WAT płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, zostały przedstawione 2 referaty: ppłk. dr. inż. Mariusza Bednarczyka „Rozwój technologii bezprzewodowych dla IoT” oraz dr. inż. Piotra Dumani, dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej - „Cyberbezpieczeństwo – zagrożenia sprzętowe”.

W pierwszej sesji panelowej „Nowoczesne technologie informacyjne”, której moderatorem był prof. Piotrowski, przedstawiono 6 referatów: Pawła Dudka i Zbigniewa Piotrowskiego - „Łączność satelitarna: Alternatywa czy konieczność?”, Piotra Łubkowskiego - „Praktyczna implementacja monitoringu video z wykorzystaniem bezzałogowych środków latających w systemie ochrony obiektów”, Jana Kelnera i Cezarego Ziółkowskiego - „Minimalizacja zjawiska dyspersji kątowej w systemach piątej generacji”, oraz - występujących po raz pierwszy w tej cyklicznej konferencji przedstawicieli Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu - Roberta Matyszkiela, Pawła Kaniewskiego, Bogusława Grochowiny i Mateusza Kustry - „Wpływ wybranych mechanizmów dynamicznego zarządzania widmem częstotliwości na zwiększenie bezpieczeństwa realizacji szerokopasmowych usług sieciowych”, Janusza Romanika, Krzysztofa Zubela, Edwarda Golana, Pawła Kaniewskiego i Marka Suchańskiego - „Mapy środowiska radiowego jako element systemu zarządzania częstotliwościami w nowoczesnych systemach teleinformatycznych”, Jarosława Bugaja i Marka Bugaja - „ Analiza porównawcza wybranych metod lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego”.

W drugiej sesji panelowej ”Nowoczesne technologie telekomunikacyjne w inteligentnym transporcie”, której moderatorem był dr hab. inż. Mirosław Siergejczyk, prof. PW, przedstawiono 4 referaty: Stanisława Gago, Karoliny Krzykowskiej i Mirosława Siergiejczyka „Technologie bezprzewodowe w inteligentnym transporcie”, Władysława Skoneckiego „Cyfrowy system komunikacji radiowej G5 w pasmie mikrofalowym5,9 GHz jako międzynarodowy standard komunikacji C-ITS G5 w transporcie drogowym” oraz Tomasza Kosiło „Przyszłość bezprzewodowych systemów łączności kolejowej”.

W trzeciej sesji panelowej Telekomunikacja w medycynie i ochronie zdrowia ludzkiego”, w której moderatorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, przedstawiono 4 referaty: Ewy Łada-Tondyra - „Oddziaływanie aplikatorów pola magnetycznego na metalowe implanty”, Sylwii Wiśniewskiej, Andrzeja Krawczyka, Elżbiety Wyszyńskiej, Józefa Mroza, Ewy Korzeniewskiej i Piotra Murawskiego - „Elektrostymulacja w medycynie – historia i współczesna praktyka”, Agnieszki Michalczuk, Kamila Wereszczyńskiego, Henryka Josińskiego, Adama Świtońskiego i Konrada Wojciechowskiego – „Reidentyfikacja osobnicza na podstawie chodu człowieka zarejestrowanego w systemie wizyjnym” oraz Ewy Korzeniewskiej - „Sensory tekstroniczne”.

Zamknięcia konferencji dokonał kol. dr inż. Wojciech Kocańda dziękując w szczególności prowadzącym sesje i referentom, a pozostałym – za uczestnictwo i aktywny udział w konferencji.

 

 

 

 

14 stycznia 2019 r. w Sali Prezydialnej NOT odbyło się zebranie Koła Terenowego "Warszawa".

Poniżej słowa podziękowania prezesa Koła:

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

- Członkowie Koła Terenowego “Warszawa“ OEIT SEP
oraz dostojni Goście,

    Dziękuję wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania naszego Koła SEP. W szczególności dziękuję Panu Stefanowi Kamińskiemu, Prezesowi KIGEiT, który bardzo obszernie zaprezentował główny temat, ‘Działania środowisk technicznych na rzecz wdrażania w  Polsce rewolucji przemysłowych „Przemysł 4.0” i „Sieci telekomunikacyjne 5G"’.

Temat ten jest bardzo ważny, przyszłościowy i wymagać będzie dalszych spotkań i prac w celu wypracowania szczegółowych propozycji dla różnych organizacji technicznych.

Ograniczony czas spotkania uniemożliwił omówienie innych zaplanowanych tematów. Mam nadzieję, że uda nam się do nich wrócić podczas następnych naszych spotkań.

Z poważaniem

Bogusław Muszyński

 

 

 

 

 

 

W dniu 14 maja 2018 roku odbyła się


XIX KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU

POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

pod hasłem przewodnim:

Enabling the positive use of Artificial Intelligence for All

Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego

 

Ze względu na trwający protest na terenie Sejmu RP i tym samym ograniczoną dostępność kompleksu sejmowego, Konferencja została zorganizowana wyjątkowo w budynku FSNT NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie
 zamiast tradycyjnie w Sali Kolumnowej Sejmu

Konferencja poświęcona była aktualnym trendom rozwojowym i wdrożeniom sztucznej inteligencji w systemach mających bezpośredni wpływ na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa informacyjnego.

Na szczególną uwagę zasługują dwa referaty wstępne wygłoszone przez Panów Prof. Jarosława ARABASA z Politechniki Warszawskiej – „Sny o mózgach elektronowych” oraz Prof. Stanisława OSOWSKIEGO z Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej – „Głębokie uczenie i jego zastosowanie w eksploracji danych”.

W referatach wygłoszone zostały opinie naukowców dotyczące zastosowań sztucznej inteligencji w otaczającym nas świecie, perspektywom jej rozwoju, ale również wyzwaniom i zagrożeniom dla życia społecznego. Te aspekty znalazły się również w dyskusji panelowej, w której uczestniczyli specjaliści reprezentujący różne dyscypliny naukowe.

Kolejne sesje konferencji poświęcone były wdrożeniom zaawansowanej cyfryzacji
i sztucznej inteligencji w nowoczesnych systemach otaczającego nas świata w takich dziedzinach jak inteligentna energetyka, globalna telekomunikacja, inteligentny transport, zarządzanie, rozgłaszanie medialne czy też ochrona środowiska.

Przebieg konferencji można prześledzić w przekazie video online tutaj oraz program konferencji tutaj

 

Opracował: Jacek Jarkowski

 

 

W KONKURSIE O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP za 2017 rok:
 
pierwsze miejsce w Grupie B zajęło Koło SEP przy Wojskowej Akademii Technicznej
kierowane przez Kol. Prezesa Stanisława Konatowskiego.
Serdecznie gratulujemy!!!
 
drugie miejsce w Grupie E zajęło Koło Seniorów
kierowane przez Kol. Prezesa Jacka Jarkowskiego.
Serdecznie gratulujemy!!!
 
Prezes Zbysław Antoni Kucza otwiera spotkanie

Koleżanki i Koledzy, rozpoczynamy kolejne Noworoczne Spotkanie Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP imienia Prof. Janusza Groszkowskiego w Warszawie – tymi słowami otworzył spotkanie prezes OEIT Zbysław Antoni Kucza. Z kolei przywitał zaproszonych gości, przyjaciół, sympatyków, członków  Stowarzyszenia Elektryków Polskich przybyłych na spotkanie, wśród nich byli Prezes FSN-T NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes SEP Piotr Szymczak, a także zaproszeni goście wśród których wymienił byłych prezesów SEP, aktualną Prezes Oddziału Warszawskiego SEP, dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej prof. Andrzeja Dobrowolskiego, aktualną dyrekcję Instytutu Tele- i Radiotech-nicznego w osobach Józefa Gromka i Andrzeja Lewandowskiego, dyrekcję Technikum Łączności im. Janusza Groszkowskiego. Ponadto, wśród znamienitych gości byli obecni na uroczystości profesorowie Stefan Hahn i  Andrzej  Zieliński.

 

Jako pierwszy zabrał głos Zbysław Antoni Kucza, który powiedział m.in.: Nasze dzisiejsze spotkanie nie jest przewidziane do omawiania historii i  znaczenia elektroniki w Polsce, ale musimy zauważyć istotną w życiu naszej społeczności rocznicę – 65-lecie naszego Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP.

Już w połowie XVIII wieku w Polsce, w ślad za ówczesnymi odkryciami światowymi w zakresie fizyki, występowało zainteresowanie zjawiskiem elektryczności w naturze i pojawiły się informacje o doświadczeniach przeprowadzanych w tej dziedzinie. Mianem „pierwszego polskiego elektryka” określany jest ksiądz Józef Herman Osiński (1738-1802), zasłużony profesor fizyki, autor wielu eksperymentów i opracowań naukowych, a w tym m.in. dzieł: „Fizyka doświadczeniami stwierdzona”, „Sposób ubezpieczający życie i majątek od piorunów” i „Fizyka najnowszymi odkryciami pomnożona”. Zajmował się on także chemią, metalurgią, botaniką i filozofią. Mając na uwadze jego dokonania dla elektryki, Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich podjął decyzję o  ogłoszeniu roku 2018 „Rokiem księdza Józefa Hermana Osińskiego”.

Warto przypomnieć, że teletechnicy i radiotechnicy skupieni w reaktywowanym w 1945 r. Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP) wznowili swoją działalność tworząc autonomiczną Sekcję Telekomunikacyjną z odrębnie wybieranym Zarządem i odrębnym rachunkiem finansowym. Głównym nurtem w działalności tej Sekcji SEP było dążenie do rozwoju telekomunikacji i radiotechniki w Polsce oraz odbudowa obiektów telekomunikacyjnych i radiofonicznych zniszczonych w czasie wojny. Wiele uwagi poświęcano zagadnieniom szkolnictwa i pogłębiania wiedzy zawodowej. W 1951 r. widoczne już były rezultaty pionierskiego wysiłku tworzenia bazy naukowo-badawczej i przemysłowej w zakresie teletechniki, radiotechniki i automatyki. Równocześnie wyraźnie wzrosła liczba inżynierów i techników łączności w przemyśle, placówkach badawczych oraz zakładach eksploatacyjno-usługowych telefonii, telegrafii i radiofonii. Wtedy to Sekcja Telekomunikacyjna SEP i Oddział Warszawski SEP podjęły starania, aby utworzyć w Warszawie odrębny Oddział, skupiający techników i inżynierów o specjalnościach, określanych wówczas jako „łączność”. Prace nad rozwiązaniem w sposób kompleksowy tego problemu trwały aż do września 1952 r., tj. do dnia utworzenia jedynego w SEP branżowego oddziału w Warszawie. Uchwałę tę Zarząd Główny SEP podjął w dniu 19 września 1952 r., a w dniu 5 listopada tego roku nadał temu oddziałowi nazwę: „Oddział SEP Inżynierów i Techników Łączności w Warszawie”. Za formalną datę powstania Oddziału przyjęto dzień 19 września 1952 r. Na Walnym Zjeździe Sekcji Telekomunikacyjnej, który odbył się w dniu 15 listopada, dokonano wyboru władz nowoutworzonego Oddziału. Na prezesa Oddziału wybrano Janinę Konopacką, a w skład Zarządu Oddziału weszli członkowie Komitetu Organizacyjnego, powołanego przez Sekcję Telekomunikacyjną. Zarząd w tym składzie pracował przez pierwszą kadencję władz Oddziału, do Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 1955 r.

Mimo, że naszemu Oddziałowi SEP stuknęło już 65 lat, jako Oddział 100-letniego Stowarzyszenia nie czujemy się jeszcze emerytami, gdyż prowadzenie aktywnej działalności stowarzyszeniowej w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju wymaga dużej, wręcz młodzieńczej energii i zupełnie innego podejścia, niż kilkadziesiąt lat temu.

Przemiany gospodarczo-społeczne, wynikające ze zmiany systemu gospodarki i postępu naukowo-technicznego, związanego z postępującą globalizacją oraz gwałtownym rozwojem  elektroniki i teleinformatyki oraz ich zastosowań we wszystkich dziedzinach gospodarki i funkcjonowania społeczeństwa, nie pozostają bez wpływu na aktywność w działalności społecznej. Upadek lub przekształcenia w spółki prawa handlowego wielu państwowych zakładów przemysłu elektronicznego w Polsce spowodowały istotne zakłócenia w działalności kół zakładowych SEP.

Działacze OEIT zawsze wykazywali się i nadal się wykazują dużą aktywnością w życiu całego stowarzyszenia. Wielu członków Oddziału zawsze brało i nadal bierze aktywny udział w pracach Centralnych Kolegiów Sekcji, Centralnych Komisjach i Komitetach SEP oraz było i jest wybieranymi do władz centralnych SEP. Dla przykładu obecnie wiceprezesem SEP jest kol. Mieczysław Żurawski, kol. Wojciech Kocańda jest członkiem Komisji Wyborczej i Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów oraz prezesem Zarządu Funduszu Stypendialnego SEP, kol. Cezary Rudnicki jest członkiem Centralnej Komisji ds. Wydawnictw SEP, kol. Jerzy Kuciński jest członkiem Komisji Statutowej, przewodniczącym Rady Programowej ds. Archiwum i Biblioteki SEP oraz sekretarzem Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów, kol. Andrzej Skorupski jest przewodniczącym Rady Izby Rzeczoznawców SEP.

Od początku istnienia Oddziału jego aktywiści działali również w organach Naczelnej Organizacji Technicznej, zarówno na szczeblu stołecznym, jak i centralnym. Wiceprezesem, a następnie Prezesem NOT przez dwie kadencje był kol. Andrzej Zieliński. Kol. Mieczysław Frącki był Wiceprezesem NOT. Przewodniczącym Rady Stołecznej NOT był kol. Jan Felicki, a Zastępcą Przewodniczącego kol. Michał Michałowski. W każdej kadencji w organach NOT działa co najmniej kilku przedstawicieli naszego Oddziału, dobrze reprezentując nasze środowisko na tym forum.Aktualnie funkcję prezesa FSN-T NOT pełni członek naszego Oddziału Kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny, a funkcję wiceprezesa NOT pełni również członek naszego Oddziału Kol. Kamil Wójcik.

Przykładem aktywności środowiska może być także szeroki udział przedstawicieli Oddziału w przygotowywaniu wielu różnych opinii, raportów oraz innych dokumentów państwowych i stowarzyszeniowych oraz aktywne uczestnictwo w organizacji wielu różnych imprez naukowo-technicznych, w tym organizowanych na szczeblu centralnym tradycyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych, szczególnie w imprezach Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Międzynarodowego Dnia Elektryki.

Uznając istotną rolę naszego Oddziału w działalności dla elektroniki polskiej Prezydium Zarządu Głównego SEP na wniosek Zarządu Oddziału nadało w 2012 r. naszemu Oddziałowi imię jednego z najwybitniejszych elektroników polskich – prof. Janusza Groszkowskiego. Jest to dla nas wielki zaszczyt, ale równocześnie zobowiązanie do jeszcze aktywniejszej działalności dla dobra polskiej elektroniki.

  Każdy jubileusz, a więc i jubileusz 65-lecia naszego Oddziału, poza podsumowaniem dokonań, jest również okazją do złożenia okolicznościowych gratulacji i życzeń. Pozwólcie więc, że w imieniu obecnych władz naszego Oddziału EIT SEP oraz w imieniu własnym serdecznie podziękuję wszystkim aktywistom – członkom naszego Oddziału, za ich zaangażowanie i działalność dla realizacji ideałów i celów Stowarzyszenia. Życzę wszystkim członkom i sympatykom Oddziału EIT SEP przede wszystkim dobrego zdrowia, zasłużonej satysfakcji z dotychczasowych dokonań w działalności zawodowej i stowarzyszeniowej, pełnej realizacji planów i zamierzeń oraz szczęścia i pomyślności w życiu prywatnym. Życzę wszystkim, aby w naszej pracy społecznej znajdowali zadowolenie z działalności dla dobra polskiej elektroniki i satysfakcję z osiągniętych rezultatów.

 

Prezes SEP wita uczestników

Jako kolejny mówca zabrał głos prezes SEP Piotr Szymczak. Przypomniał o najważniejszym wydarzeniu jakim był XXXVII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP, podczas którego uchwalono nowy Statut SEP. Prezes Szymczak podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tych i innych wydarzeń minionego roku 2017. W dalszym ciągu prezes omówił zadania na rok bieżący, w których do najważniejszych zaliczył rozwijanie współpracy z członkami wspierającymi nasze Stowarzyszenie oraz firmami elektrycznymi i elektronicznymi oraz z branży energetycznej, szerszego włączenia młodzieży do działalności w Oddziałach i innych jednostkach organizacyjnych, a także wzmocnienia działalności gospodarczej. Kolejnym ważnym elementem bieżącego roku będzie XXXVII Walny Zjazd Delegatów SEP, podczas którego będzie nas czekać olbrzymia praca związana z kampanią sprawozdawczo-wyborczą na wszystkich szczeblach naszej organizacji.

Prezes SEP Piotr Szymczak poinformował, że Zarząd Główny SEP w uznaniu zasług w działalności statutowej wraz z serdecznymi gratulacjami i życzeniami z okazji jubileuszu 65-lecia zarząd OEIT został wyróżniony medalem im. Profesora Janusza Groszkowskiego. Pamiątkową statuetkę odebrali Zbysław Antoni Kucza i Mieczysław Żurawski.

 

 
   

 

W dalszej części swego wystąpienia prezes Piotr Szymczak dokonał odznaczenia naszego Oddziału z okazji 65-lecia medalem imienia Profesora Janusza Groszkowskiego i wręczył pamiątkową statuetkę, a także udekorował członków naszego Oddziału medalami im. Stanisława Fryze – otrzymali je: Jan Felicki i Mieczysław Żurawski; medal im. Romana Dzieślewskiego otrzymał Andrzej Zieliński, a medal im. Kazimierza Szpotańskiego otrzymał Zbysław Antoni Kucza.

 

       Zdobywcy medalu 65-lecia OEIT i statuetki - byli i obecni prezesi OEIT

 
 Medal im. Stanisława Fryze - Jan Felicki  Medal im Stanisława Fryze - Mieczysław Żurawski
 
Medal im. Romana Dzieślewskiego - Andrzej Zieliński  Medal im. Kazimierza Szpotańskiego - Zbysław Kucza

 

 

 

 

Prezes FSTN-T Ewa Mańkiewicz-Cudny

Z kolei wystąpiła prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. która w swym wystąpieniu nawiązała do „gorącego” tematu – Muzeum Techniki, które od 1955 r. miało swoją siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki, a pierwsza wystawa odbyła się pod tytułem „Postęp techniczny w służbie człowieka”. W  ostatnich czasach Muzeum zmagało się z wielkimi problemami finansowymi, i z tego powodu na początku 2017 r. zarząd główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej podjął uchwałę o postawieniu muzeum w stan likwidacji. 9 czerwca tego samego roku doszło do porozumienia FSNT NOT, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz władz Warszawy w sprawie utworzenia Narodowego Muzeum Techniki, a zatem pozytywne zakończenie tematu wydaje się już bliskie.

 

 

 

 

 

 

       Ceremonia wręczania odznaczeń i medali członkom naszego Oddziału prowadzenie: prezes SEP Piotr Szymczak i  prezes OEIT SEP Zbysław Kucza).

 

Odznaczeni  Diamentową Odznaką Honorową NOT Kol. Wojciech Kocańda i Kol. Andrzej Skorupski
Odznaczony Szafirową Odznaką Honorową SEP Kol. Stanisław Konatowski

 

 

       

       Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową SEP:

        Kol. Zdzisław Kołodziejczyk, Kol. Andrzej Nowakowski, Kol. Tadeusz Palko

 

            Odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową SEP
           Kol. Krzysztof Brodnicki, Kol. Ryszard Józef Dzieniszewski, Kol. Amelia Kośmicka ,
          Kol. Bogusław Kretkiewicz Kol. Bożena Lachowicz,  Kol. Franciszek Mayzel

Odznaczeni Medalem im. Prof. Janusza Groszkowskiego
Kol. Zbigniew Chruszczewski, Kol. Andrzej Dobrowolski, Kol. Zbigniew Piotrowski,
Kol. Tadeusz Sydoruk, Kol. Tadeusz Świderski, Kol. Józef Talecki,,Kol. Jerzy Tatar

 

Odznaczony Medalem im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego        Kol. Grzegorz Różański

 

 

 

Medal im prof. Stanisława Fryze - Zbigniew Bielecki, Czesław Rećko

 

 

Odznaczony Medalem im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego Kol. Kamil Wójcik

Wręczenie nowych legitymacji SEP:  Alicja Puszkaraska, Grzegorz Kosmala

 

Wręczenie listu gratulacyjnego z okazji 80. rocznicy urodzin
Kol. Jacek Jarkowski 

 

 

 

Dyplom dla Koła SEP przy WAT jako najaktywniejsze koło w roku 2016
Dyplom dla Koła Seniorów przy OEIT SEP - najaktywniejsze koło SEP w roku 2016

 

Opracowanie: Cezary Rudnicki (tekst), Bogusław Muszyński (zdjęcia)