Wyniki wyborów OEIT SEP 04/03/2014
Witamy w OEIT

XVII Konferencja Okrągłego Stołu

Email Drukuj PDF

XVII KONFERENCJA  OKRĄGŁEGO  STOŁU – POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

pod hasłem przewodnim „Przedsiębiorczość w obszarze ICT na rzecz zmian społecznych” odbyła się 17 maja 2016 r. w Gmachu Głównym Sejmu RP, w sali Nr 118 im. Konstytucji 3 Maja.

Relacja znajduje się w zakładce "Aktualności /Wydarzenia SEP"

Poprawiony: wtorek, 24 maja 2016 12:45
 

Konferencja OEIT 2016

Email Drukuj PDF

Konferencja naukoeo-techniczna

alt

Poprawiony: sobota, 07 maja 2016 20:57
 

Konferencja SECON 2016

Email Drukuj PDF

XXXV Konferencja SECON 2016

W dniach 18-19 kwietnia 2016 roku, już po raz trzydziesty piąty, w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji  i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki, której organizatorami byli członkowie Koła Naukowego Elektroników, Koła Naukowego Energetyków oraz Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W konferencji, z ramienia zarzadu OEIT SEP uczestniczył Wiceprezes d/s Naukowych Wojciech Kocańda

alt

SECON 2016 - XXXV Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Tematyka referatów przedstawionych w trakcie konferencji obejmowała zagadnienia: elektroenergetyki, elektroniki, kompatybilności elektromagnetycznej, komputerowego wspomagania projektowania i analizy układów elektronicznych, elektroniki w medycynie, maszyny i urządzenia w energetyce, metrologii, optoelektroniki, systemów informacyjno-pomiarowych, systemów radarowych, systemów radioelektronicznych, systemów telekomunikacyjnych, technik informacyjnych oraz zarządzania w telekomunikacji.

Patronat nad wydarzeniem objęli Dziekan Wydziału Elektroniki prof. Marian Wnuk, Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych oraz firma AM Technologies.

Otwarciu konferencji SECON 2016 przewodniczył dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Marian Wnuk. Wśród zaproszonych gości byli m.in.  Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych prof. dr hab. inż. Józef Modelski – członek korespondent PAN, doktor honoris causa WAT, prorektor ds. kształcenia WAT prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski oraz Wiceprezes ds. naukowych OEIT SEP dr inż. Wojciech Kocańda.

Po uroczystym rozpoczęciu dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT wygłosił referat inauguracyjny pt.: „Piezotransformatory”, po którym nastąpiło otwarcie wystawy prac studentów kół naukowych Wydziału Elektroniki  WAT. Następnie w trakcie dwóch dni konferencyjnych spotkań, w ramach 7 sesji plenarnych, studenci i doktoranci z czołowych uczelni politechnicznych w Polsce zaprezentowali 48 referatów.

Konferencja zakończyła się rozdaniem nagród przyznanych przez komisję pod przewodnictwem dr inż. Krzysztofa Kwiatosa prodziekana ds. studenckich Wydziału Elektroniki WAT. Komisja konkursowa wyraziła uznanie i wyróżniła dyplomami oraz nagrodami książkowymi autorów najlepszych referatów.

Nagrody zostały wręczone uczestnikom  przez Dziekana Wydziału Elektroniki.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczna konferencja SECON będzie cieszyła się równie wielkim zainteresowaniem studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki jak SECON 2016.

Jacek Paszek - Przewodniczący Koła Naukowego Elektroników

 

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 19:52
 

Zebranie Koła Terenowego Warszawa

Email Drukuj PDF

Spotkanie KołaTerenowego Warszawa przy OEIT SEP

W dniu 16 marca2016 r. w Warszawskim Domu Technika odbyło się spotkanie Koła Terenowego Warszawa. W zebraniu udział wzięło 11 członków Koła. Zebranie zaszczycił Gość – Prezes OEIT, Kol. Zbysław Kucza.

Przyjęta tematyka objęła m.in. omówienie działalności Koła w minionym 2015 r., propozycję Koła Terenowego dotyczącą ew. połączenia obydwu Kół i propozycje dalszej działalności.

I. Szczegółowa działalność Koła Terenowego Warszawa w 2015 r. została przedstawiona w sprawozdaniu przekazanym do Biura OEIT SEP. W pierwszej części spotkaniu prezes Koła Bogusław Muszyński przedstawił najważniejsze części z tego sprawozdania:

-        udział w pracach Zarządu OEIT i aktualizowanie strony internetowej OEIT - Kol. Cezary Rudnicki;

-        udział w pracach Rady Zarządzającej ds. certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych przy Instytucie Elektrotechniki – przedstawicielem SEP do Rady jest Bogusław Muszyński;

-        w okresie od początku roku do 31 sierpnia 2015 r. trwały prace nad książką „Zarys historii elektroniki w Polsce” uwieńczone wydaniem jej drukiem; udział w pracach brali Koledzy naszego Koła – Mieczysław Frącki, Jan Grzybowski, Cezary Rudnicki oraz Kol. Jerzy Kuciński z Koła Terenowego; jest to ważna pozycja wydawnicza, znacznie rozszerzająca horyzont czasowy dotychczasowych zbiorczych opracowań historycznych z tego zakresu.

-        Członkowie Koła wzięli udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez SEP, a w tym:

-      w XVII Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowym „Stan i funkcjonowanie Komisji Kwalifikacyjnych w SEP” (24.04.2015),

-      w obradach XVI Konferencji Okrągłego Stołu w ramach ŚDTiSI 2015 (13.05.2015),

-      we wspólnym zebraniuczłonków Koła Terenowego OEIT SEP i Koła Terenowego Warszawa OEIT SEP, podczas którego zapoznano się z prelekcją pt. „Broń HPM” autorstwa dziekana Wydziału Elektroniki WAT, Kol. prof. dr hab. inż. Mariana Wnuka; podkreślić należy, że inspiratorem i głównym organizatorem tego zebrania był Kol. Jerzy Kuciński wiceprezes Koła Terenowego OEIT SEP (9.06.2015),

-      w warsztatach „China Homelife 2015” oraz w konferencji „Problem dotrzymania standardów ograniczników przepięciowych” zorganizowanej przez Oddział Poznański SEP w ramach EXPOPOWER 2015 – Międzynarodowych Targach Energetyki i GREENPOWER 2015 – Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej, a także zwiedzanie ekspozycji targowych MTP (27-28.06.2015);

-      w konferencji (uczestnictwo i udział w organizacji) „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka” towarzyszącej ŚDTiSI 2015; członkiem Komitetu Programowego konferencji był nasz Kol. prof. Andrzej Krawczyk, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu SEP a członkiem Komitetu Organizacyjnego konferencji była Kol. Iwona Fabjańczyk (25.11.2015).

-      ponadto, członkowie naszego Koła uczestniczyli w Spotkaniach Świąteczno-Noworocznych – centralnych i w oddziałach SEP.

II. W listopadzie 2015 r. wystąpiliśmy, jako Koło Terenowe Warszawa SEP, do władz OEIT SEP o nadanie godności Zasłużonego Seniora SEP Kol. Mieczysławowi Frąckiemu, o odznaczenie Srebrną OH SEP Kol. Iwony Fabjańczyk i medalem Mieczysława Pożaryskiego Kol. Cezarego Rudnickiego (uhonorowani zostali 14 stycznia 2016 r.).

III. W dalszej części spotkania została omówiona propozycja Koła Terenowego ew. połączenia obydwu naszych Kół, propozycje dalszej działalności naszego Koła. Głównym celem tego połączenia byłoby uniknięcie pomyłek związanych z podobieństwem nazw obydwu naszych Kół. Dodać należy, że liczebność obydwu Kół jest porównywalna. Działa także trzecie Koło o zbliżonej nazwie – Koło Terenowe Zegrze.

Zebrani nie uznali za celowe połączenia Koła Terenowego Warszawa SEP z Kołem Terenowym SEP. W przypadku pojawienia się pomyłek, można będzie rozważyć ew. zmianę nazwy Koła na bardziej wyróżniającą.

IV. Propozycje dalszej działalności naszego Koła. Do propozycji działalności SEP, w tym Koła Terenowego Warszawa zaproponowano:

-        Kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT NOT, przypomniała o organizowanym w czerwcu 2016 r. XXV Kongresie Techników Polskich wspólnie z III Światowym Zja-zdem Inżynierów Polskich we Wrocławiu. Do uczestnictwa zaprasza wszystkich człon-ków Koła.

-        Kol. Andrzej Krawczyk, przewodniczący Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie, zwrócił uwagę na zbliżający się jubileusz 100-lecia SEP (2019 r.) i zasadność z tej okazji szerokiego zaprezentowania najważniejszych Polaków zasłużonych dla rozwoju elektrotechniki. Niewątpliwie takich osób jest wiele, jednak ograniczenie listy do np. 15 osób ułatwiłoby przekazy medialne i lepsze zapamiętanie ich sylwetek.
W uzupełnieniu Kol. Iwona Fabjańczyk poinformowała o rozpoczętych pracach Centralnej Komisji Historycznej SEP do jubileuszu 100-lecia SEP, gdzie m.in. przewiduje się opracowanie dużej listy Polaków zasłużonych dla rozwoju elektrotechniki, jednak zbyt wielka liczebnie lista nie wydaje się właściwa.
Kol. Andrzej Krawczyk zaproponował aby we współpracy z innymi Kołami opracować własne propozycje do omawianej listy.

-        Kol. Kamil Wójcik, Prezes Zarządu Spółki Informatyka Sp. z o. o. działającej na rzecz FSNT-NOT, poruszył temat poprawy łączności elektronicznej, w tym nowoczesnego powiadamiania członków Koła o organizowanych wydarzeniach w SEP; spółka Informatyka świadczy kompleksowe usługi IT m.in. dla stowarzyszeń działających w strukturach FSNT-NOT.
Kol. Kamil Wójcik zobowiązał się do przekazania członkom Koła informacji o przedsta-wionym przez Kol. Ewę Mańkiewicz-Cudny XXV Kongresie Techników Polskich.

V. Tradycyjnie, proponuje się uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez SEP, prezentowanych na stronach internetowych OEIT i biura SEP, w tym w majowych obradach Konferencji Okrągłego Stołu w ramach ŚDTiSI 2016.

Bogusław Muszyński

 

Poprawiony: czwartek, 05 maja 2016 19:21
 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Email Drukuj PDF

UWAGA, UWAGA, UWAGA

Uprzejmie informujemy, że miesięczne składki członkowskie uległy zmianie i za 2016 r. wynoszą:  10 zł. normalna.oraz 3 zł. -  ulgowa (emeryci i studenci)

smile

Dla tych członków naszego Oddziału, którzy nie mają możliwości przyjścia do Oddziału celem opłacenia składki członkowskiej podajemy numer konta, na które można przelać składkę (10 zł za miesiąc - normalna lub 3 zł za miesiąc - ulgowa) podając imię, nazwisko, przynależność do Koła oraz okres, którego składka dotyczy.

Nr konta: KB S.A. IV O/Warszawa 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

 

Poprawiony: czwartek, 17 marca 2016 21:04
 

Nadanie imienia

groszkZarząd Główny SEP nadał w dniu 10 października 2013 r. naszemu Oddziałowi

imię prof. Janusza Groszkowskiego

Janusz Groszkowski
(1898-1984) - prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1936-1937), członek honorowy SEP (od 1957). Profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Jako żołnierz AK przyczynił się do rozpoznania układu sterowania elektrycznego niemieckich pocisków rakietowych V-2. Założyciel Zakładu Elektroniki przy Polskiej Akademii Nauk, wieloletni prezes i wiceprezes PAN. Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa (1972-1976), poseł na Sejm VI kadencji. Autor wielu książek i publikacji.


 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj248
mod_vvisit_counterWczoraj211
mod_vvisit_counterTen Tydzień1030
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień2400
mod_vvisit_counterTen Miesiąc8937
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc5058
mod_vvisit_counterOgółem292497

We have: 3 guests online
IP: 54.198.185.204
 , 
Dzisiaj: Maj 26, 2016