Zapraszam Państwa na grudniowe zebranie Koła Seniorów OEIT organizowane wspólnie z Sekcją Radiotechniki SEP.

W dniu 18 grudnia wysłuchamy referatu Kol. mgr inż. Henryka Krakowiaka pt. „Terapia światłem, czystym powietrzem i wodą, nowe technologie w praktyce”.

Zapraszam również wszystkich członków SEP, a szczególnie sympatyków Koła Seniorów! Ze względu na interesującą tematykę seminarium uprzejmie proszę o przekazanie zaproszenia do wszystkich Państwa znajomych, potencjalnie zainteresowanych referatem.

Zebranie odbędzie się w Sali Zarządu Głównego SEP jak zwykle od godz. 11-tej.

Jacek Jarkowski

 

Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka

Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizował, już po raz siódmy konferencję naukowo-techniczną poświęconą aktualnym zagadnieniom teleinformatyki pt: „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka”, która odbyła się 22 listopada 2017 r. w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie przy ul. Chłopickiego 50.

Otwarcia konferencji dokonał dr inż. Mieczysław Żurawski-wiceprezes OEIT SEP, witając serdecznie przybyłych uczestników, zaś Dyrektor Instytutu Kolejnictwa- dr inż. Andrzej Żurkowski wyraził zadowolenie, że kolejny raz ta konferencja odbywa się na terenie Instytutu.

Po wystąpieniach oficjalnych odbyła się, pod przewodnictwem dr. inż. Wojciecha Kocańdy, sesja okolicznościowa, poświęcona jubileuszowi 90. urodzin Członka Honorowego SEP, prof. dr. inż. Jana Felickiego. We wprowadzeniu Wojciech Kocańda podkreślił, że bogaty życiorys Pana Profesora zarówno w aspekcie pracy naukowej i twórczej, jak również organizacyjnej i społecznej w wielu organach SEP i NOT, w tym naszego Oddziału EIT, przynależność do SEP od 1950 r. w pełni zasługuje na zorganizowanie sesji okoliczno-ściowej, i dodaje splendoru Konferencji.

Prof. Felicki w otoczeniu rodziny i przyjaciół

Prof. Felicki w otoczeniu rodziny i przyjaciół

Główny referat pt. „Praca twórcza i działalność społeczna prof. dr. inż. Jana Felickiego”, przygotowany przez Prezesa SEP,  dr. inż. Piotra Szymczaka, z upoważnienia Prezesa, wygłosił Członek Honorowy SEP, dr inż. Zbigniew Lubczyński.

Jan Felicki urodził się 13 sierpnia 1927 roku w Radzyminie. Okres okupacji przeżył w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego przebywał w Puszczy Kampinoskiej. Po wojnie Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W roku akademickim 1951/52 został adiunktem na nowo powstałym Wydziale Łączności PW. Tematyka jego zainteresowań dydaktycznych i naukowych koncentrowała się wokół zagadnień sterowania zdalnego i sygnałów cyfrowych. W roku 1954 objął stanowisko adiunkta w nowo powołanej Katedrze Automatyki i Telemechaniki. W roku akademickim 1957/58 odbył siedmiomiesięczny staż w koncernie ASEA w Szwecji. A kilka lat później, w 1961 r. obronił pracę doktorską pt. "Wpływ zakłóceń transmisyjnych na cyfrowe sygnały telemechaniki" (promotorem był prof. Stanisław Kuhn).

W lutym 1968 r. został dyrektorem Instytutu Tele- i Radiotechnicznego. Przeszedł procedury kwalifikacyjne Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych i został samodzielnym pracownikiem badawczym. W latach 1970-79 pracował w atomistyce, pełniąc kolejno funkcje: zastępcy pełnomocnika rządu ds. wykorzystania energii jądrowej, prezesa Urzędu Energii Atomowej oraz wiceministra w Ministerstwie Energetyki i Energii Atomowej.

Był członkiem wielu ciał kolegialnych w dziedzinie nauki i postępu technicznego. Od pierwszych lat zatrudnienia wchodził w skład wielu komisji Rady Wydziału i komisji senackich, a także rektorskich PW. Zasiadał również w organach PAN (Polskiej Akademii Nauk); przez kilka kadencji był członkiem Komitetu Automatyki i Cybernetyki, Komitetu Naukoznawstwa oraz Komitetu Badań i Prognoz "Polska 2000". Przez 20 lat był członkiem Państwowej Rady Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej. Przez kilka kadencji był członkiem Komitetu Nagród Państwowych i wchodził w skład Prezydium tego Komitetu. Działał także w komisjach powoływanych przez prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Przez wiele kadencji był członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności oraz Rady Naukowej INES (Instytut Nauk Społecznych i Ekonomicznych) PW. W latach 1980-90 jedynym miejscem pracy Jana Felickiego była Politechnika Warszawska, gdzie pracował na etacie profesora kontraktowego. Obecnie jest na emeryturze.

                           Wiceprezes OEIT Mieczysław Żurawski oraz prof. Jan Felicki w trakcie wystapienia

W 1950 r. został członkiem SEP, w końcu lat 60. rozpoczął aktywną działalność. Pełnił funkcje: członka Zarządu Głównego SEP, wiceprezesa SEP (przez blisko 10 lat), przewodniczącego Centralnej Komisji Organizacyjnej, członka Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, członka Zarządu Oddziału EiT w Warszawie oraz przewodniczącego Centralnej Komisji Historycznej (1998-2002).

Za aktywną działalność w SEP został wyróżniony m.in.: Złotą Odznaką Honorową SEP, Złotą Odznaką Honorową NOT, godnością Zasłużony Senior SEP (1993, nr 184) oraz godnością członka honorowego SEP (2002, nr 102).

Po referacie Jubilatowi złożono życzenia i przekazano wiązanki kwiatów w imieniu Zarządu Głównego SEP oraz w imieniu Zarządu Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP.

W sesji otwarcia Konferencji wystąpił jako prowadzący dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT. Referat pt. „Perspektywy implementacji efektu Dopplera w procedurach radiowej lokalizacji i nawigacji” w imieniu zespołu Cezary Ziółkowski, Jan Kelner wygłosił Cezary Ziółkowski. Autorem drugiego referatu pt. „Cyberbezpieczeństwo sprzętowe warunkiem bezpieczeństwa gospodarczego i militarnego” był dr inż. Piotr Dumania.

W. Kocańda  i Zb. Piotrowski w trakcie obrad

W sesji panelowej prowadzonej przez dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego wygłoszono referaty – Wagowy algorytm wyznaczania Cluster-Headów w sieci MANET autorstwa Jarosława Michalaka i Wojciecha Bednarczyka; z kolei Łukasz Staniak i Zbigniew Piotrowski wygłosili referat „Ewolucja mobilności w systemach radiokomunikacji ruchomej. Z kolei  Łukasz Staniak i Zbigniew Piotrowski przedstawili „Porównanie funkcji wybranych aplikacji mobilnych do ukrywania danych”, a Tadeusz Sondej i Arkadiusz Bochyński przedstawili referat „Synchroniczna akwizycja sygnałów z użyciem energooszczędnego łącza bezprzewodowego”. 

                W kolejnej Sesji panelowej: „Nowoczesne technologie telekomunikacyjne w inteligentnym transporcie” moderatorem był dr hab. inż. Mirosław Siergejczyk, prof. PW. Wygłoszono trzy referaty: Mirosław Siergiejczyk – Wybrane aspekty wdrażania usług ITS w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego. Elżbieta Grzejszczyk, Jacek Jarkowski, Kornel Wydro – Wybrane aplikacje w bezprzewodowych sieciach komunikacji z pojazdami samochodowymi, oraz Jacek Paś, Adam Rosiński, Mirosław Siergiejczyk – Eksploatacja systemów telematycznych na rozległym obszarze transportowym z uwzględnie-niem oddziaływań o charakterze zakłóceń elektromagnetycznych.

           Sesję panelową „Telekomunikacja w medycynie i ochronie zdrowia ludzkiego”, jako moderator prowadził: prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, wygłoszono dwa referaty: Andrzej Krawczyk: Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na narząd wzroku – zjawisko magnetofosfenów;  Wojciech Lejkowski, Andrzej Dobrowolski, Robert Olszewski, Katarzyna Majka: Czasowo-częstotliwościowa analiza sygnałów fonokardiograficznych.

            Sesję zamykającą poprowadził dr inż. Jacek Jarkowski. Wygłoszono trzy referaty: Przemysław Falkowski Gilski, Chmura obliczeniowa w życiu współczesnego człowieka; Piotr Lenarczyk, Zbigniew Piotrowski, Architektura węzłowa – superkomputer klasy Beowulf; oraz Rafał Trzaska – Optymalizacja centralnego zarządzania usługami na przykładzie sieci WiFi.

                Zamykając konferencję – dr inż. Wojciech Kocańda, wiceprezes OEIT, podziękował wszystkim uczestnikom, a szczególnie Autorom referatów za ich wysoki poziom merytoryczny i sposób wygłoszenia. Podziękował Panom Profesorom zaproszonym  do Komitetu Programowego za naukową akceptację głoszonych treści. Serdecznie podziękował członkom Komitetu Organizacyjnego i Programowego, szczególnie Jackowi Jarkowskiemu – koordynatorowi konferencji, oraz Bożenie Lachowicz i Joli Kapuścińskiej za sprawną i miłą obsługę Konferencji. Szczególne podziękowania przekazał Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa za udostępnienie pięknej Sali Konferencyjnej wraz z otoczeniem. (cr/bm)

Pełna relacja z części naukowo-technicznej Konferencji znajdzie się już wkrótce