19 września 1952 r. Zarząd Główny SEP zatwierdził wspólny wniosek Sekcji Telekomunikacyjnej SEP i Oddziału Warszawskiego SEP o utworzenie nowego oddziału, a 5 listopada 1952 r. nadał mu nazwę: Oddział SEP Inżynierów i Techników Łączności w Warszawie. W kolejnych latach następowały zmiany nazwy Oddziału: w 1957 r. na Oddział Warszawski Łączności SEP, w 1962 r. na Oddział Warszawski Elektroniki i Telekomunikacji SEP i wreszcie w 1999 r. na Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP. W 2013 r. Zarząd Główny SEP uchwalił akt nadania Oddziałowi EIT SEP imienia prof. Janusza Groszkowskiego.

W 2022 r. minęło zatem 70 lat działalności jedynego, jak dotąd, branżowego oddziału w historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zarząd Oddziału EIT SEP, biorąc pod uwagę względy organizacyjne i finansowe, postanowił zorganizować uroczyste spotkanie jubileuszowe członków, przyjaciół i sympatyków Oddziału 9 lutego 2023 r. Na miejsce wydarzenia wybrano reprezentacyjną salę „A” Warszawskiego Domu Technika NOT. Przez niemal rok, poprzedzający uroczystość, trwały intensywne prace nad przygotowaniem i wydaniem publikacji pt. „70 lat Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP”. Działania zespołu redakcyjnego zostały uwieńczone sukcesem i książki dotarły z drukarni 9 lutego w godzinach przedpołudniowych. W planach organizatorów było podarowanie egzemplarza publikacji każdemu z uczestników spotkania.

Fot.1. Honorowy Prezes Oddziału EIT SEP kol. Zbysław Antoni Kucza otwiera uroczystość, obok prezes Oddziału kol. Wojciech Krzysztof Stęplewski

Fot.1. Honorowy Prezes Oddziału EIT SEP kol. Zbysław Antoni Kucza otwiera uroczystość,
obok prezes Oddziału kol. Wojciech Krzysztof Stęplewski

 

Uroczystość otworzył i prowadził jej dalsze części kol. Zbysław Antoni Kucza – prezes Oddziału EIT SEP w latach 2014-2022, Zasłużony Senior SEP i obecnie Honorowy Prezes Oddziału, który przedstawił agendę spotkania, a następnie przekazał głos prezesowi Oddziału kol. Wojciechowi Krzysztofowi Stęplewskiemu.

02

Fot.2. Prezes Oddziału EIT SEP kol. Wojciech Krzysztof Stęplewski
wita przybyłych na uroczystość gości i członków Oddziału EIT

 

Kol. Wojciech Krzysztof Stęplewski serdecznie powitał wszystkich przybyłych na to doniosłe dla Oddziału EIT SEP wydarzenie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście: prezes FSNT NOT kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes SEP kol. Sławomir Cieślik, Honorowy Prezes FSNT NOT, członek honorowy SEP, były prezes Oddziału (1981-1987) kol. Andrzej Zieliński, sekretarz generalny SEP kol. Jacek Nowicki, członkowie honorowi  SEP z Oddziału EIT: kol. Jan Kazimierz Felicki, kol. Andrzej Jakubiak, kol. Andrzej Skorupski, kol. Wiesław Leonard Woliński i kol. Mieczysław Żurawski, byli prezesi Oddziału EIT: kol. Mieczysław Eugeniusz Frącki i kol. Jan Bolesław Grzybowski, dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Warszawie pani Alicja Wodecka, prezes WDT NOT Sp. z o. o. pan Jerzy Rożek, przewodniczący GKR SEP kol. Maciej Bylica, prezes Oddziału Warszawskiego SEP kol. Andrzej Englert wraz z członkami Zarządu Oddziału kol. Wojciechem Urbańskim i kol. Krzysztofem Falkowskim oraz wiceprzewodniczącym Sądu Koleżeńskiego OW SEP Andrzejem Marusakiem, redaktor naczelna newslettera „Tydzień w SEP” oraz sekretarz redakcji czasopism „Elektronika”, „Elektroinstalator” i „Przegląd Telekomunikacyjny/Wiadomości Telekomunikacyjne” pani Bożena Lachowicz, redaktor naczelny „Elektroinstalatora” pan Tomasz Charążka, redaktor naczelny „Wiadomości Elektrotechnicznych”, członek ZG SEP kol. Krzysztof Woliński oraz koleżanki z Biura SEP: dyrektor Działu Prezydialnego Małgorzata Gregorczyk i dyrektor Działu Organizacyjno-Marketingowego Iwona Fabjańczyk oraz kol. Renata Zych i kol. Anna Wójcikowska. Przybyli również przedstawiciele sponsorów Jubileuszu: pełnomocnik Zarządu WB ELECTRONICS ds. Programu Strategicznego C4I kol. Janusz Dudczyk - Główny Sponsor Jubileuszu, prezes UNITRONEX Poland Sp. z o. o. pan Janusz Godlewski oraz dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Tele- i Radiotechnicznego pan Janusz Sitek.

03

Fot.3. Uczestnicy spotkania z okazji Jubileuszu 70. lecia Oddziału EIT SEP

 

 Kolejnym punktem uroczystości były odznaczenia i wyróżnienia dla członków Oddziału EIT SEP. Wręczenia odznak, medali i dyplomów dokonali prezes SEP kol. Sławomir Cieślik i prezes Oddziału EIT kol. Wojciech Krzysztof Stęplewski. Kolejne fotografie prezentują wszystkich wyróżnionych.

04

Fot.4. Godność Zasłużonego Seniora SEP otrzymali (od lewej):
kol. Tadeusz Pałko, kol. Cezary Rudnicki i kol. Marian Kisło

 

05

Fot.5. Szafirową odznakę honorową SEP otrzymał kol. Krzysztof Kowalski

 

06

Fot.6. Złotą odznakę honorową SEP otrzymali (od lewej):
kol. Jan Myszk, kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny i kol. Iwona Fabjańczyk

 

07

Fot.7. Srebrną odznakę honorową SEP otrzymała kol. Ewelina Majda-Zdancewicz

 

08

Fot.8. Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego  otrzymali (od lewej):
kol. Jerzy Karczewski, kol. Bogusław Kretkiewicz i kol. Ryszard Dzieniszewski

 

09

Fot.9. Kol. Grzegorz Różański otrzymał medal im. prof. Stanisława Fryzego

 

010

Fot.10. Kol. Konrad Markowski otrzymał medal im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego

 

011

Fot.11. Kol. Jan Grzybowski (od lewej) oraz kol. Cezary Rudnicki otrzymali Dyplomy Uznania
za ponad 50. letnią działalność w SEP

 

012

Fot.12. Kol. Konrad Markowski odebrał również dyplom rzeczoznawcy SEP

 

013

Fot.13. Prezesi wręczyli również legitymacje stowarzyszeniowe nowym członkom SEP  Wojskowej Akademii Technicznej:
Cezaremu Kowalskiemu (z lewej) i Pawłowi Kwaśnemu

 

014

Fot.14. Kol. Tadeusz Sinkiewicz otrzymał złotą odznakę honorową SEP
oraz medal im. prof. Janusza Groszkowskiego

 Miłym akcentem tego punktu uroczystości były życzenia dla kol. Zbysława Antoniego Kuczy oraz okolicznościowy adres od Zarządu Oddziału EIT SEP z okazji 75. rocznicy urodzin, który wręczyli Jubilatowi prezesi kol. Sławomir Cieślik i kol. Wojciech Krzysztof Stęplewski.

015

Fot.15. Kol. Zbysław Antoni Kucza przyjmuje życzenia wraz z okolicznościowym adresem 
z okazji 75. rocznicy urodzin

 Po wzruszeniach związanych z tą częścią programu przyszła kolej na wzruszenia artystyczne, bowiem organizatorzy zaprosili na uroczystość zespół wokalny Teatru N.O.R.A. z Zespołu Szkół Łączności w Warszawie. Uczennice
z młodzieńczym wdziękiem i zapałem wykonały program, na który złożyły się piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej.

016

Fot.16. Zespół wokalny Teatru N.O.R.A. w trakcie występu.

Bezpośrednio po występie zespołu wokalnego głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół Łączności pani Alicja Wodecka, która poinformowała zebranych, że biorąc pod uwagę wieloletnią współpracę ZSŁ z Oddziałem EIT SEP, Oddziałowi został przyznany medal jubileuszowy 100-lecia Szkół Łączności w Warszawie. Medal odebrał prezes kol. Wojciech Krzysztof Stęplewski. Również takim samym medalem został wyróżniony kol. Zbysław Antoni Kucza były nauczyciel Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego i XCVI Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w podziękowaniu za wieloletnią pracę, zaangażowanie, trud i serce włożone w kształcenie młodzieży. Dodatkowym elementem przyznania medalu było zacieśnianie kontaktów pomiędzy ZSŁ a Oddziałem EIT i fachowa pomoc w organizowaniu szkoleń i egzaminów na terenie tej placówki dydaktycznej. Koledzy Wojciech Krzysztof Stęplewski i Zbysław Antoni Kucza dziękując za wyróżnienia, a zespołowi za występ, wręczyli pani dyrektor i uczennicom słodkie upominki oraz kwiaty.

017

Fot.17. Dyrektor ZSŁ w Warszawie pani Alicja Wodecka odczytuje laudację dotyczącą przyznania 
Oddziałowi EIT SEP medalu 100. lecia Zespołu Szkół Łączności

 

018

Fot.18. Medal 100. lecia ZSŁ w Warszawie odbiera kol. Zbysław Antoni Kucza

 

019

Fot.19. Ostatnie ukłony Teatru N.O.R.A., podziękowania prezesów i oklaski od uczestników spotkania

 

020

Państwo Krystyna i Jerzy Kucińscy odbierają życzenia i wiązankę kwiatów
od Zarządu i członków Oddziału EIT z okazji 49. rocznicy ślubu

Kolejnym miłym akcentem uroczystości były życzenia i kwiaty dla państwa Krystyny i Jerzego Kucińskich, którzy 9 lutego świętowali 49. rocznicę ślubu. Kol. Jerzy Kuciński jest wybitnym działaczem Oddziału EIT SEP, z ponad 50. letnim stażem w Stowarzyszeniu. Przez wiele lat pełnił różne ważne funkcje zarówno w Oddziale, jak i na szczeblu centralnym SEP. Obecnie jest przewodniczącym Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a także sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej SEP. Zebrani odśpiewali dla zacnej pary gromkie „Sto lat”.

         Przyszedł wreszcie czas na wystąpienia oficjalne. Jako pierwsza głos zabrała kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny, która na ręce prezesa Wojciecha Krzysztofa Stęplewskiego złożyła serdeczne życzenia dalszej, owocnej działalności Oddziału EIT SEP oraz zaznaczyła swój bliski związek z Oddziałem (od wielu lat jest jego członkiem). Dodała również, że świętowanie jubileuszy jest niemalże wpisane w charakter Warszawskiego Domu Technika, który został oddany do użytku w 1905 roku. Jako kolejny gość przemawiał prezes SEP kol. Sławomir Cieślik, który podkreślił znaczenie Oddziału EIT SEP dla promowania w Polsce specjalizacji i kluczowych technologii wspomagających rozwój gospodarczy i społeczny, a także tworzenia szans na usprawnianie współpracy i przepływu technologii między uczelniami i instytucjami badawczymi a przemysłem.

021

Fot.21. Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny

 

022

Fot.22. Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Sławomir Cieślik

         W dalszej kolejności przemawiał przedstawiciel Głównego Sponsora Jubileuszu firmy WB ELECTRONICS S.A. z Ożarowa Mazowieckiego, pełnomocnik Zarządu WB ELECTRONICS ds. Programu Strategicznego C4I kol. Janusz Dudczyk. Gość podkreślił znaczenie bliskich kontaktów pomiędzy przemysłem i naukowo-technicznymi organizacjami trzeciego sektora, a także zapewnił o dalszym wsparciu finansowym dla Oddziału EIT SEP.

023

Fot.23. Przedstawiciel Głównego Sponsora Jubileuszu firmy WB ELECTRONICS S.A. kol. Janusz Dudczyk

Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości były dwie krótkie prezentacje, które przedstawili kol. Zbysław Antoni Kucza i kol. Wojciech Krzysztof Stęplewski. Pierwsza prezentacja dotyczyła historii Oddziału EIT SEP, druga przedstawiała zamierzenia i plany na przyszłość.

Po tych wystąpieniach kol. Zbysław Antoni Kucza zaprosił wszystkich do biesiadowania zgodnie z tradycją Oddziału przy kufelku dobrego piwa z browaru Jabłonowo oraz tradycyjnych pierogów i bogato wyposażonego centrum cateringowego. Spotkanie kończyło się na koleżeńskich rozmowach i wspomnieniach w miłej oraz przyjaznej atmosferze.

024

Fot.24. Kol. Stanisław Konatowski (pierwszy z lewej) oraz kol. Wojciech Kocańda (drugi z prawej)
z przedstawicielami młodego pokolenia członków SEP z Wojskowej Akademii Technicznej

Opracowanie i zdjęcia:

Jerzy Szczurowski
rzecznik prasowy Oddziału EIT SEP