19 września 1952 r. Zarząd Główny SEP zatwierdził wspólny wniosek Sekcji Telekomunikacyjnej SEP i Oddziału Warszawskiego SEP o utworzenie nowego oddziału, a 5 listopada 1952 r. nadał mu nazwę: Oddział SEP Inżynierów i Techników Łączności w Warszawie. W kolejnych latach następowały zmiany nazwy Oddziału: w 1957 r. na Oddział Warszawski Łączności SEP, w 1962 r. na Oddział Warszawski Elektroniki i Telekomunikacji SEP i wreszcie w 1999 r. na Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP. W 2013 r. Zarząd Główny SEP uchwalił akt nadania Oddziałowi EIT SEP imienia prof. Janusza Groszkowskiego.

W 2022 r. minęło zatem 70 lat działalności jedynego, jak dotąd, branżowego oddziału w historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zarząd Oddziału EIT SEP, biorąc pod uwagę względy organizacyjne i finansowe, postanowił zorganizować uroczyste spotkanie jubileuszowe członków, przyjaciół i sympatyków Oddziału 9 lutego 2023 r. Na miejsce wydarzenia wybrano reprezentacyjną salę „A” Warszawskiego Domu Technika NOT. Przez niemal rok, poprzedzający uroczystość, trwały intensywne prace nad przygotowaniem i wydaniem publikacji pt. „70 lat Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP”. Działania zespołu redakcyjnego zostały uwieńczone sukcesem i książki dotarły z drukarni 9 lutego w godzinach przedpołudniowych. W planach organizatorów było podarowanie egzemplarza publikacji każdemu z uczestników spotkania.

 Biuro Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, informuje że ulegają zmianie opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.

Opłata za jeden egzamin ustawowo wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia:
- od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. to kwota 349 zł
- od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. to kwota 360 zł

Jednym egzaminem jest, np: "egzamin Eksploatacji w grupie 1". "Egzamin z Eksploatacji i Dozoru w grupie 1" to już dwa egzaminy - dwie opłaty egzaminacyjne.
Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe
Santander Bank Polska S.A. 
 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000 z tytułem: Egzamin kwalifikacyjny - jaki, imię i nazwisko.
Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty!

Istnieje również możliwość dokonania opłaty gotówką w biurze Oddziału.

 

 

 

zjazdXL WZD SEP, który odbywał się w dniach 22-24 września br. w kompleksie dydaktyczno-szkoleniowym Politechniki Bydgoskiej, zakończył obrady.

W pierwszym dniu XL WZD przyznał godności członków honorowych SEP, przyjął sprawozdania ustępujących władz SEP na kadencję 2018-2022 i dokonał wyboru prezesa na kadencję 2022-2026, którym został kol. Sławomir Cieślik z Oddziału Bydgoskiego SEP, profesor Politechniki Bydgoskiej.

Zjazd przyznał godność członków honorowych 12 osobom. Należy podkreślić fakt, że wśród wyróżnionych znalazł się członek Oddziału EIT kol. Andrzej Jakubiak. To najwyższe wyróżnienie w SEP otrzymali (w porządku alfabetycznym): Iwona Gajda, Andrzej Hachoł, Orest Iwachiw (Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Ukraina), Andrzej Jakubiak, Wiesław Michalski, Grzegorz Mieczkowski, Edward Musiał, Jan Popczyk , Teresa Skowrońska, Petro Stachiw (Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Ukraina), Maria Zastawny i Zdzisław Życki.

W drugim dniu obrad wyłoniono w drodze głosowań składy osobowe najważniejszych organów Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

Zarząd Główny SEP w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Ryszard Beniak - Oddział Opolski SEP, Marek Grzywacz – Oddział Radomski SEP, Radosław Gutowski - Oddział Radomski SEP, Andrzej Hachoł - Oddział Wrocławski SEP, Kazimierz Jagieła - Oddział Częstochowski SEP, Arkadiusz Jurczakiewicz - Oddział Krakowski SEP, Aleksandra Konklewska - Oddział Toruński SEP, Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz - Oddział Warszawski SEP, Jan Musiał - Oddział Piotrkowski SEP, Bolesław Pałac - Oddział Rzeszowski SEP, Piotr Szymczak -  Oddział Szczeciński SEP, Andrzej Werkowski - Oddział Warszawski SEP, Krzysztof Woliński - Oddział Białostocki SEP, Maria Zastawny - Oddział Krakowski SEP, Lech Żak - Oddział Pilski SEP.

Główna Komisja Rewizyjna w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Maciej Bylica - Oddział Warszawski SEP, Wojciech Grotowski - Oddział Wrocławski SEP, Jan Kapinos - Oddział Gliwicki SEP, Jerzy Kuciński – Oddział EIT,  Andrzej Kubowicz – Oddział Bielsko-Bialski SEP, Marek Rusin - Oddział Gdański SEP, Henryk Tymowski – Oddział Zagłębia Węglowego SEP.

Główny Sąd Koleżeński w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Karol Adamiak - SEP - Oddział Łódzki SEP, Adam Borguński - Oddział Szczeciński SEP, Bogumił Dudek - Oddział Gliwicki SEP, Ryszard Frydrychowski - Oddział Warszawski SEP, Ryszard Grochowski - Oddział Krakowski SEP, Jan Kurek - Oddział Zagłębia Węglowego SEP, Jacek Wańkowicz – Oddział Warszawski SEP.

Komisja Wyborcza Walnego Zjazdu Delegatów w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Kamil Cierzniewski - Oddział Szczeciński SEP, Wojciech Kocańda - Oddział EIT SEP, Andrzej Liszewski – Oddział Gdański SEP, Ryszard Marcińczak - Oddział Warszawski SEP, Andrzej Marusak - Oddział Warszawski SEP, Ryszard Niewiedział - Oddział Poznański SEP, Tadeusz Pałko – Oddział EIT SEP, Teresa Skowrońska – Oddział Zagłębia Węglowego SEP, Jan Strzałka - Oddział Krakowski SEP.

Organ opiniodawczy SEP – Rada Prezesów

Dziekanem Rady Prezesów w kadencji 2022-2026 został Waldemar Olczak - Oddział Zielonogórski SEP.

Opracowanie: Jerzy Szczurowski

Zapisy na szkolenia i egzamin -  nowe wnioski E i D 

W dn. 1 lipca 2022 r. wprowadzono nowe rozporządzenie dot. przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z ww. rozporządzeniem od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

lub
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 szczegóły  na stronach - https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/142 

STOWARZYSZENIE  ELEKTRYKÓW  POLSKICH

  Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji
im. prof. Janusza Groszkowskiego

logo oeit 2

 

Uprzejmie informuję, że sprawozdawczo – wyborcze  

Walne Zgromadzenie Oddziału

które odbyło się 9 czerwca 2022 r. (czwartek)  w sali „B” Warszawskiego Domu Technika ul. Czackiego 3/5.
wybrało nowe władze Oddziału na kadencję 2022-2026

 

Prezesem Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP im. prof. Janusza Groszkowskiego został

Kol. Wojciech STĘPLEWSKI

więcej o nowym prezesie Oddziału proponuję przeczytać:

https://itr.lukasiewicz.gov.pl/wojciech-steplewski-doktorem

 

Lista osób wybranych do Zarządu Oddziału EIT SEP

 1. Wojciech CHMIELOWSKI
 2. Zdzisław CHUDY
 3. Andrzej GRUPA
 4. Wojciech KOCAŃDA
 5. Piotr ŁUBKOWSKI
 6. Wojciech SPYTKOWSKI
 7. Jerzy SZCZUROWSKI

 

Lista osób wybranych do Komisji Rewizyjnej Oddziału EIT SEP

 1. Sławomir BIEŃKOWSKI
 2. Andrzej CIEŚLAK
 3. Jerzy KUCIŃSKI - przewodniczący       

 

Lista osób wybranych do Sądu Koleżeńskiego Oddziału EIT SEP

 1. Ryszard DZIENISZEWSKI
 2. Leszek KACHEL
 3. Grzegorz KOSMALA - przewodniczący

 

                                                                                     Były prezes

                                                                             Zbysław Antoni KUCZA

 

 

pluk

Apel zbiórka dla uchodźców z Ukrainy1

 Do poczytania:

Kilka słów o naparstkach i trochę o mnie:

https://sep.com.pl/tydzien-w-sep/311/pasje-prezesow-cz-1.html

pozdrawiam